Notaris eKW - Ogólne zasady dotyczące dopuszczalnych znaków diakrytycznych

Utworzono: wtorek, 12, lipiec 2016 Poprawiono: wtorek, 12, lipiec 2016

We wniosku elektronicznym mogą być używane wniosku notariusza jedynie dopuszczalne znaki pisarskie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. z 29.11.2013 pozycja 1411) tzn.

notaris ekw wykaz dopuszczalnych znakow pisarskich

System eKW przygotowany przez MS nie dopuszcza znaków pisarskich spoza zakresu. Wniosek przygotowany w aplikacji zewnętrznej i dostarczony do EUKW nie może zawierać znaków pisarskich spoza zakresu.

 

 

 

Informacje KRN w sprawie certyfikatów dostępowych, ograniczenia działania ksiąg wieczystych i listy notariuszy i zastępców notarialnych.

Utworzono: sobota, 25, czerwiec 2016 Poprawiono: wtorek, 12, lipiec 2016

I. Certyfikaty dostępowe.

W odpowiedzi na pisemne zapytanie Krajowej Rady Notarialnej kierowane do Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r. L.dz.04/160/16 dotyczące certyfikatów produkcyjnych dla notariuszy, zastępców notarialnych i emerytowanych notariusz, wykorzystywanych od dnia 01 lipca 2016 r. do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazuję niniejszym kolejne informacje uzyskane na spotkaniu w DIRS w dniu 17 czerwca 2016 r.

1. Notariusze, którzy nie uzyskali dotychczas certyfikatu umożliwiającego składanie wniosków o wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i certyfikatu takiego nie uzyskają przed dniem 01 lipca 2016 r. pomimo złożenia wniosku do Ministra Sprawiedliwości, zmuszeni będą poddać się procedurze przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. przywołanym w pkt 1. Oznacza to, że nawet jeżeli obecnie złożą wniosek o założenie konta umożliwiającego otrzymanie certyfikatu wykorzystywanego do składania wniosków o wpis do księgi wieczystej, to z uwagi na datę wejścia w życie ww. rozporządzenia (01 lipiec 2016 r.) jego procedowanie rozpocznie się 01 lipca 2016 r.

Notariusze uzyskują certyfikaty produkcyjne z okresem ważności co najmniej 1 roku, nie dłuższym jednak jak 2 lata.

2. Zastępowanie notariusza przez notariusza nie będzie wymagało dodatkowych działań.

Każdy użytkownik, w tym przypadku notariusz, działa na własnym certyfikacie (czyli na własnym koncie) i podpisuje wniosek swoim podpisem kwalifikowanym. Fakt, że notariusz działa w zastępstwie innego notariusza będzie zaznaczony w akcie notarialnym. Dla systemu EKW istotne jest tylko to, że notariusz zastępujący jest użytkownikiem uprawnionym do składania wniosku w epw.

3. Emerytowani notariusze mogą złożyć wniosek o założenie konta w trybie przewidzianym w ww. rozporządzeniu, a zatem będą one procedowane od dnia 01 lipca 2016 r. Emerytowany notariusz założone będzie miał tylko jedno konto. Po założeniu konta wydawany jest certyfikat dostępowy na okres jego ważności, niezależnie od miejsca wykonywania zastępstwa.

4. Zastępcy notarialni, w tym także asesorzy notarialni do dnia 23 sierpnia 2016 r., zakładają jedno konto, podobnie jak emerytowani notariusze, w trybie przewidzianym w ww. rozporządzeniu, a zatem będą one procedowane od dnia 01lipca 2016 r. Po założeniu konta zastępcy notarialni uzyskują certyfikat na okres jego ważności, niezależnie od miejsca wykonywania zastępstwa i trybu jego wyznaczenia. Natomiast dostęp do konta zastępcy notarialni uzyskują poautomatycznej weryfikacji danych. Przy nowym zastępstwie, zastępca notarialny zobowiązany jest każdorazowo wystąpić o dostęp do konta.

Ponieważ wniosek emerytowanego notariusza oraz zastępcy notarialnego ozałożenie konta zawierać ma także jego oświadczenie o ich wyznaczeniu do zastępowania notariusza i wskazywać dane kancelarii (§ 3 ust.3 rozporządzenia), dane pierwszej z tych kancelarii uwidocznione będą na ich certyfikacie i będą mogły być zmieniane przez użytkownika w trybie on-line.

W celu ułatwienia procedury składania wniosków o założenie konta DIRS zamierza opracować formularze, które udostępni na stronie Rejestrów Notarialnych.

Według informacji DIRS, w początkowym okresie stosowania rozporządzenia należy liczyć się, że na wydanie certyfikatu trzeba będzie oczekiwać około 14 dni.

II Ograniczenie działania elektronicznych ksiąg wieczystych.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie informacji DIRS przekazanej na spotkaniu 17 czerwca 2016 r., że w dniu 30 czerwca 2016 r. od godziny 15.30 wyłączony zostanie dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych, stąd mogą powstać

ograniczenia w przyjmowaniu wniosków wieczystoksięgowych przez sekretariaty ksiąg wieczystych.

III Lista notariuszy i zastępców notarialnych.

1. W związku z wątpliwościami podnoszonymi przez część rad izb notarialnych z jednoznacznym ustaleniem zdarzenia, od którego uzależnione jest umieszczenie notariusza na liście notariuszy i zastępców notarialnych, o której mowa w art. 41a ustawy – Prawo o notariacie i skreślenie z tej listy, KRN wystąpiła do Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w tym temacie.

2. Z uwagi na brak jednoznaczności zapisu art. 37a ustawy Prawo o notariacie, KRN na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2016 r. wyraziła pogląd, że dane dotyczące daty i numeru decyzji o powołaniu notariusza lub o jego odwołaniu powinny być uzupełnione przez rady izb notarialnych w stosunku do wszystkich notariuszy, a nie tylko powołanych po dniu wejścia w życie przepisu art. 37a ustawy Prawo o notariacie.

3. Pomimo, że lista notariuszy i zastępców notarialnych, o której mowa w art. 41a ustawy Prawo o notariacie nie przewiduje jej dla emerytowanych notariuszy, abymogli oni uzyskać dostęp do rejestru ksiąg wieczystych w okresie wykonywania zastępstwa, lista notariuszy i zastępców notarialnych powinna zawierać także dane emerytowanych notariuszy wykonujących zastępstwa. 

  

Warsztaty szkoleniowe eKW 6-2016

Utworzono: niedziela, 12, czerwiec 2016 Poprawiono: niedziela, 12, czerwiec 2016

W związku z wprowadzanym od 1 lipca 2016 roku obowiązkiem składania elektronicznych  wniosków do ksiąg wieczystych zapraszamy wszystkich chętnych na nasze szkolenia. Prowadzimy systematyczne warsztaty indywidualne i grupowe w zakresie tworzenia, składania i archiwizowania wniosków do eKW z użyciem aplikacji Notaris Edytor Plus, która współpracuje z edytorem MS Word a przez to współpracuje ze wszystkimi systemami wspierającymi pracę kancelarii notarialnych. Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestniczenia w szkoleniach.  

Aby zapisać się na warsztat szkoleniowy proszę wypełnić formularz  zamówienia,

  

Wdrożenie nowej aplikacji branżowej EUKW przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Utworzono: wtorek, 24, maj 2016 Poprawiono: wtorek, 24, maj 2016

20 maja następuje kolejny etap wdrożenia EUKW- podręcznik użytkownika

Dotychczas wykorzystywana przez notariuszy aplikacja służąca do wyszukiwania ksiąg wieczystych, na mocy art. 364 ust. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zostanie zastąpiona nową aplikacją, docelowo służącą także do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej.

Nowa aplikacja jest dostępna pod adresem: https://branzowa-ekw.ms.gov.pl

Certyfikaty i sposób instalacji aplikacji pozostaje bez zmian.
Przerwa w działaniu aplikacji służącej do wyszukiwania ksiąg wieczystych nastąp w godzinach:

19 maja (czwartek) od godz. 14:00 do 20 maja (piątek) godz. 9:00

 

Aktualizacja aplikacji dotyczy: 

 

 1.  Zmiany grafiki na bardziej przyjazna dla użytkownika
 2.  Użytkownik ma możliwość powiększenia czcionki do takiego rozmiaru, jaki mu odpowiada i który nie powoduje dyskomfortu w czytaniu.
 3. Możliwość wyszukiwania również po danych wykreślonych. Zaznaczenie pola typu „checkbox” „Wyszukiwanie również po danych wykreślonych” umożliwi wyszukanie zarówno po kryteriach aktualnych jak i kryteriach wykreślonych znajdujących się w księgach wieczystych. (szczegóły w instrukcji użytkownika)
 4.  Wyszukiwanie zaawansowane po właścicielu osobie fizycznej lub osobie prawnej/Skarbie Państwa:

  a) Wyszukanie zawansowane „Właściciel – os. fizyczna”:

I. Dane obowiązkowe (minimalny zestaw danych): Imię pierwsze i Pierwszy człon nazwiska złożonego 

II. Algorytm wyszukiwania KW:

 • Dane obowiązkowe (minimalny zestaw danych): Imię pierwsze i Pierwszy człon nazwiska złożonego

II. Algorytm wyszukiwania KW:

 •  Dane obowiązkowe (Pierwszy człon nazwiska złożonego i Imię pierwsze) oraz dane dodatkowe (Drugi człon nazwiska złożonego, Imię drugie, Imię ojca, Imię matki, PESEL) podane w kryteriach wyszukiwania porównywane są z danymi osobowymi wpisanymi do działu II ksiąg wieczystych
 • Porównywane są tylko dane wskazane w kryteriach wyszukiwania.
 • W wyniku zwracane są księgi spełniające warunek: [Imię pierwsze i Pierwszy człon nazwiska złożonego z działu II KW są zgodne z Imieniem pierwszym i Pierwszym członem nazwiska złożonego wpisanymi w kryteriach] i [każda z danych dodatkowych z działu II KW jest zgodna z tą daną wpisaną w kryteriach lub jest pusta].
 • Kryterium „Właściwość wydziału” („Kod wydziału”) działa tak, jak dotychczas.

      b) Wyszukiwanie zawansowane „Właściciel – os. prawna / Skarb Państwa”:

I. Dane obowiązkowe (minimalny zestaw danych): Nazwa instytucji

II. Algorytm wyszukiwania KW:

 • Dane obowiązkowe (Nazwa instytucji) oraz dane dodatkowe (Siedziba, REGON) podane w kryteriach wyszukiwania porównywane są z danymi wpisanymi do działu II ksiąg wieczystych.
 • Porównywane są tylko dane wskazane w kryteriach wyszukiwania.
 • W wyniku zwracane są księgi spełniające warunek: [nazwa z działu II KW jest zgodna z Nazwą instytucji wpisaną w kryteriach z uwzględnieniem wyszukiwania z „%” – jak dotychczas] i [każda z danych dodatkowych z działu II KW jest zgodna z tą daną wpisaną w kryteriach lub jest pusta].
 • Kryterium „Właściwość wydziału” („Kod wydziału”) działa tak, jak dotychczas.

 

Nowa uchwała KRN w sprawie stron internetowych notariuszy

Utworzono: środa, 18, maj 2016 Poprawiono: środa, 18, maj 2016

Poniżej przedsawiamy Uchwałę Krajowej Rady Notarialnej nr IX/38/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie stron internetowych notariuszy oraz informacji udostępnianych w Internecie.

W porównaniu do wcześniejszej uchwalonej przez samorząd notarialny (styczeń 2015 roku), obecna uchwała jest bardziej liberalna - dopuszcza umieszczanie stron internetowych u dowolnego operatora lub dostawcy usług. 

Uchwała precyzuje szczegółowo co może zawierać strona internetowa notariusza włącznie z rozmiarami i rozdzielczością fotografii jakie mogą zostać umieszczone na tej stronie. Zobowiązuje notariusza do "należytego dbania o wizerunek swój, kancelarii notarialnej oraz samorządu notarialnego w Internecie". Daje mozliwość tłumaczenia strony WWW na język obcy a jednocześnie zabrania sztucznego pozycjonowania strony oraz zobowiązuje notariusza do informowania samorządu notarialnego o wszelkich naruszeniach zasad określonych tą uchwałą przez innych notariuszy.

Nowością jest "umożliwienie" korzystania notariuszom z portali społecznościowych pod warunkiem "oddzielenia wykonywania zawodu od swoich spraw prywatnych oraz innej działalności zawodowej lub społecznej"

Uchwała zobowiązuje wszystkich notariuszy do przystosowania swoich stron internetowych i profili na portalach społecznościowych do wymogów niniejszej uchwały w terminie do 31 grudnia 2016 r. 

W uchwale nie ma mowy o sankcjach dla tych, którzy nie zastosują się do nowych zasad.

Sami oceńcie co o tym sądzicie, treść uchwały prezentujemy poniżej:

uchwala-IX-38-2016-www.pdf

 

https://www.facebook.com/notariatPL/