Orzeczenie TK w sprawie aplikacji notarialnej

Utworzono: piątek, 10, luty 2017 Poprawiono: niedziela, 19, luty 2017

KOMUNIKAT

Zgodne z Prawem o notariacie jest rozporządzenie zezwalające aplikantowi notarialnemu, który z usprawiedliwionych przyczyn nie uczestniczył w odpowiedniej liczbie zajęć szkoleniowych, na uzupełnienie tego w rok od upływu ustawowego terminu ukończenia aplikacji – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Był to pierwszy wyrok TK ogłoszony od czasu powołania sędzi Julii Przyłębskiej na prezesa TK przez prezydenta Andrzeja Dudę pod koniec 2016 r. Ostatni poprzednio ogłoszony wyrok TK wydano za prezesury Andrzeja Rzeplińskiego 13 grudnia 2016 r. TK uznał wtedy częściową niekonstytucyjność zaskarżonej przez RPO i Nowoczesną tzw. małej ustawy medialnej autorstwa PiS - gdyż marginalizowała ona rolę KRRiT w powoływaniu i odwoływaniu m.in. członków zarządu i rad nadzorczych mediów publicznych.

W 2014 r. Krajowa Rada Notarialna zwróciła się do TK o zbadanie zgodności z Prawem o notariacie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2013 r. ws. organizacji przebiegu aplikacji notarialnej. Zgodnie z Prawem o notariacie z 1991 r., aplikacja ta trwa 3 lata i 6 miesięcy. Według KRN, rozporządzenie jest niezgodne z Prawem o notariacie, gdyż - wykraczając poza ramy delegacji ustawowej - prowadzi do wydłużenia aplikacji ponad ten okres. Zezwala ono bowiem na przedłużenie aplikacji wobec aplikanta, który przekroczył liczbę dopuszczalnych nieobecności usprawiedliwionych na zajęciach szkoleniowych.

Według KRN rozporządzenie dopuszcza, że osoba taka może uzupełnić te zaległości w ciągu roku od dnia zakończenia aplikacji, pozostając tym samym aplikantem na kolejny okres, nawet do roku. "W przypadku takiej osoby, aplikacja będzie w praktyce trwała nie 3 lata i 6 miesięcy, lecz nawet 4 lata i 6 miesięcy" - podkreślała KRN.

W czwartek TK w trzyosobowym składzie jednogłośnie uznał, że rozporządzenie jest zgodne z Prawem o notariacie. Część sprawy umorzył. Wyrok zapadł po rozpoznaniu wniosku KRN na posiedzeniu niejawnym.

TK stwierdził, że Prawo o notariacie upoważnia ministra do określenia m.in. trybu postępowania w związku z "brakiem możliwości pełnienia obowiązków aplikanta notarialnego". Zdaniem TK, minister uwzględnił także regulację, zgodnie z którą przesłanką skreślenia aplikanta z listy aplikantów notarialnych jest nieukończenie aplikacji w ustawowym terminie wyłącznie "bez usprawiedliwionej przyczyny".

Według Trybunału, zasadnicza część zarzutów KRN koncentrowała się na próbie wykazania, że zaskarżony przepis nie uwzględnia wytycznej, nakazującej branie pod uwagę "ustawowego czasu trwania aplikacji". Trybunał podzielił stanowisko KRN, że określony w Prawie o notariacie czas trwania aplikacji notarialnej (3 lata i 6 miesięcy) nie może podlegać w drodze rozporządzenia ani skróceniu, ani wydłużeniu.

"Nie można jednak zgodzić się z twierdzeniem, że przepis ten ustanawia termin sztywny w tym znaczeniu, iż aplikant, który zaczyna szkolenie zawodowe 1 stycznia określonego roku, musi je skończyć dokładnie trzy i pół roku później" - uznał TK. Podkreślił on, że "ustawowy czas trwania aplikacji" to w istocie ramy czasowe (cykl szkoleniowy), w których powinno być prowadzone szkolenie zawodowe.

TK uznał, że przewidziana w rozporządzeniu możliwość uzupełnienia wymaganych obecności na zajęciach nie powoduje wydłużenia ustawowego czasu trwania aplikacji. "Szkolenie zawodowe w każdym wypadku trwa łącznie 3 lata i 6 miesięcy" - dodano. Na mocy zaskarżonego przepisu uzupełnione zostają obecności na zajęciach, które miały miejsce w czasie trwania aplikacji, a na których aplikant był nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych - wyjaśnił TK. Według niego, uzupełnienie obecności w tym trybie nie polega na realizowaniu nowego programu szkoleniowego.

Trybunał wziął również pod uwagę, że w braku zaskarżonej regulacji nie mogłyby zostać uzupełnione nieobecności, których z usprawiedliwionych przyczyn aplikant dopuścił się przed końcem ustawowych ram szkolenia. Przepisy dotyczące aplikacji notarialnej, w przeciwieństwie do regulacji aplikacji adwokackiej i radcowskiej, nie przewidują możliwości powtarzania roku szkoleniowego przez aplikanta - dodano.

Przewodniczącym składu był sędzia Leon Kieres, a sprawozdawcą sędzia Piotr Pszczółkowski.

 

U 2/15 Aplikacja notarialna

16 lutego 2017 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym dotyczące wniosku Krajowej Rady Notarialnej w sprawie aplikacji notarialnej.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie zgodności:

1) § 5 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej z art. 75 i art. 72a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie oraz art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji,

2) § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej z art. 72 § 1 i art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej, w uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku małej liczby aplikantów, rady izb notarialnych mogą zawierać porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych aplikantów. W myśl natomiast § 5 ust. 4 powyższego rozporządzenia, aplikantom odbywającym zajęcia seminaryjne poza obszarem izby notarialnej, która dokonała wpisu aplikanta na listę, przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Krajowa Rada Notarialna kwestionuje § 5 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia, w myśl którego zwrot kosztów podróży i noclegów pokrywany jest ze środków własnych rady izby notarialnej, która dokonała wpisu aplikanta na listę. Rada wskazuje, że przepis ten jest niezgodny z art. 72a prawa o notariacie, ponieważ to opłaty uiszczane przez aplikantów notarialnych a nie środki własne rady izby notarialnej, mają służyć pokryciu wszelkich kosztów związanych z aplikacją notarialną.

Ponadto zdaniem Krajowej Rady Notarialnej mechanizm zwrotu kosztów podróży i noclegów aplikantom, którzy odbywają zajęcia poza obszarem izby, ze środków własnych izby narusza art. 75 prawa o notariacie, ponieważ nie tylko nie mieści się w zakresie przedmiotowym delegacji ustawowej, ale i nie realizuje też żadnej z wytycznych dotyczących treści aktu. Rada dowodzi, że zakwestionowana regulacja jest niezgodna z art. 64 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 konstytucji, ponieważ mocą aktu podustawowego ogranicza swobodę samorządu notarialnego w wydatkowaniu środków finansowych samorządu, naruszając przez to przysługujące samorządowi notarialnemu prawo własności.

Zdaniem Krajowej Rady Notarialnej także § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej w zakresie, w jakim przewiduje możliwość uzupełnienia przez aplikanta nieobecności po upływie ustawowego okresu aplikacji notarialnej, jest niezgodny z art. 72 § 1 i art. 75 prawa o notariacie przez to, że wykraczając poza ramy delegacji ustawowej, prowadzi do wydłużenia aplikacji powyżej 3 lat i 6 miesięcy. Rada twierdzi, że uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do określenia trybu postępowania nie można utożsamiać z kompetencją do przedłużania okresu trwania aplikacji powyżej 3 lat i sześciu miesięcy. Katalog zagadnień przekazanych do uregulowania w akcie wykonawczym ma bowiem charakter zamknięty i nie można delegacji ustawowej interpretować rozszerzająco.  

Przewodniczący składu orzekającego: sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawca- sędzia TK Piotr Pszczółkowski.

Program Rejestr GIIF wersja 3.1

Utworzono: środa, 08, luty 2017 Poprawiono: środa, 08, luty 2017

N

Firma SoftCream Software opublikowała nowa ulepszoną wersje Programu Rejestr GIIF.

Program Rejestr GIIF jest elektroniczną formą Rejestru Transakcji przeznaczoną dla osób obowiązanych do prowadzenia takiego rejestru. Rejestr prowadzony jest dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Ekran programu Rejestr GIIF

Program adresowany jest dla firm: notariusze, adwokaci, radcowie prawni biegli rewidenci, doradcy podatkowi biura rachunkowe NBP, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych domy maklerskie lub inne podmioty niebędące bankiem prowadzące działalność maklerską podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub fundusze inwestycyjne spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe rezydenci prowadzący działalność kantorową domy aukcyjne antykwariaty przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową lub factoringową zakłady prowadzące działalność w zakresie obrotu metalami i kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pożyczek pod zastaw (lombardy) przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży komisowej przedsiębiorcy pośredniczący w obrocie nieruchomościami

Więcej informacji na stronach : http://www.softcream.pl/oprogramowanie/program-rejestr-giif/

Zaostrzenie kontroli zespołu do przygotowania zadań #EgazminNotarialny

Utworzono: piątek, 14, październik 2016 Poprawiono: piątek, 14, październik 2016

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny .

 

 

 

Podpisywanie plików - kwalifikowany podpis elektroniczny

Utworzono: środa, 24, sierpień 2016 Poprawiono: środa, 24, sierpień 2016

Materiały na temat narzędzi służących do składania i weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronucznego.

 

 

Acrobat XI: podpisywanie dokumentów PDF

 

 

 

Notaris eKW - Propozycje merytoryczne do wykorzystania w praktyce notarialnej przy składaniu wniosków wieczystoksięgowych

Utworzono: czwartek, 14, lipiec 2016 Poprawiono: czwartek, 21, lipiec 2016

Informujeemy, że w dniu 14 lipca 2016 r. w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy okres funkcjonowania EKW. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej i Departamentu Legislacyjnego MS oraz przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej. Efektem ww. spotkania były przekazane samorządowi notarialnemu przez przedstawicieli resortu sprawiedliwości propozycje merytoryczne, do wykorzystania w praktyce notarialnej w zakresie tworzenia wniosków do eKW.

 

1. Do jednego aktu notarialnego powinien być składany jeden wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, nawet jeżeli akt notarialny dotyczy ksiąg wieczystych znajdujących się we właściwości różnych wydziałów ksiąg wieczystych. W przypadku, gdy wniosek dotyczy ksiąg wieczystych z różnych wydziałów, zostanie on automatycznie przekazany do właściwych wydziałów. 

2. Rejestracja żądań:

a) Wpisy do kilku działów jednej KW należy rejestrować w jednym żądaniu (Żądanie wpisu / zmiany / wykreślenia w księdze istniejącej)

b) Założenie księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z jednej lub kilku ksiąg wieczystych należy wykonywać jednym żądaniem (Żądanie założenia KW w wyniku odłączenia z jednej lub kilku KW)

c) Wyodrębnienie lokalu i założenie dla niego nowej księgi wieczystej należy wykonywać jednym żądaniem (Żądanie założenia KW w wyniku wyodrębnienia lokalu). Nie ma potrzeby rejestrowania dodatkowo Żądania wpisu / zmiany / wykreślenia wpisów współobciążających więcej niż jedną KW oraz wpisu / zmiany / wykreślenia wpisów dla nieruchomości wspólnej, z której wyodrębniono lokale w celu zmiany udziałów w dziale II księgi budynkowej.

d) Odłączenie części nieruchomości z jednej lub kilku ksiąg wieczystych i przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej należy rejestrować w jednym żądaniu (Żądanie odłączenia części lub całości nieruchomości i przyłączenia do istniejącej KW)

e) Wpisy współobciążające więcej niż jedną księgę wieczystą należy rejestrować w jednym żądaniu (Żądanie wpisu / zmiany / wykreślenia wpisów współobciążających więcej niż jedną KW oraz wpisu / zmiany / wykreślenia wpisów dla nieruchomości wspólnej, z której wyodrębniono lokale). Każde żądanie powoduje rejestrację w sądzie odrębnej pozycji Dziennika KW, stosowanie się do powyższych sugestii sprawi, że nie będą rejestrowane niepotrzebne pozycje DzKW., które sąd musi zakreślać.

3. Numer Rep. A wpisany we wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i wypisie aktu notarialnego powinien być taki sam. Wpisywanie różnych numerów uniemożliwia automatyczne powiązanie wniosku i wypisu z aktu notarialnego w systemie sądowym. Chodzi o to aby podawać numer Rep. A aktu, a nie numer Rep. A wypisu, a ponadto podawać go w pełnej formie, tak jak na akcie, np. 100/2016, a nie 100. 

4. W piśmie przewodnim wysyłanym wraz wypisem z aktu notarialnego sugeruje się wskazanie nr Rep. C oraz pozycji Dz.KW., pod którymi wniosek został złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i zarejestrowany (np. Kancelaria Notarialna ... przesyła wypis aktu not. Rep A. ... do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o nr Rep. C ..., do którego zarejestrowano pozycje Dz.KW. nr ....). Jeżeli z wypisem aktu notarialnego nie jest przesyłane pismo przewodnie, sugeruje się dołączenie do niego potwierdzenia złożenia wniosku, z podanymi numerami Rep. C i pozycji Dz.KW.

5. Wypełnianie danych adresowych: - dla placu, alei należy wpisywać przedrostki pl./al./ itp.